Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square

Hållbarhetsprinciper

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Den började utvecklas genom en vetenskaplig konsensusdialog som initierades av Karl-Henrik Robèrt för ca 25 år sedan. Formuleringarna har utvecklats, granskats, testats, förfinats, granskats igen och så vidare av forskare och användare världen över. För närvarande vidareutvecklas framför allt den sociala dimensionen av hållbarhetsdefinitionen.

För att stödja företag, kommuner och andra organisationer i att systematiskt och strategiskt bidra till uppfyllelsen av hållbarhetsprinciperna har också en planeringsmodell ( Framework for Strategic Sustainable Development - FSSD) tagits fram. Lite mer om den historiska utvecklingen kan hittas på Det Naturliga Stegets hemsida här.


Hållbarhetsprinciperna lyder:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion
Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier.

3... undanträngning med fysiska metoder
Till exempel avskogning och utarmning av ekosystem.

Och det finns inga strukturella hinder för människors...

4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening


Ibland delas den fjärde principen upp i fem egna principer kring social hållbarhet som då lyder:

Människor utsätts inte för systematiska barriärer avseende...

4... personlig hälsa
(Människor utsätts inte för direkt skada)

5... inflytande
(Människor hindras inte att påverka de sociala system som de ingår i och är beroende av)

6... kompetens
(Människor hindras inte att utveckla kompetens)

7... opartiskhet
(Människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras)

8... mening
(Människor och organisationer hindras inte att utveckla en mening med att finnas)Se en tvåminutersfilm som förklarar hållbarhetsprinciperna (med en något äldre definition av den fjärde sociala principen)