Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Hållbarhetsprinciper

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på en vetenskaplig definition av hållbarhet. Den började utvecklas genom en vetenskaplig konsensusdialog som initierades av Karl-Henrik Robèrt för ca 30 år sedan. Formuleringarna har utvecklats, granskats, testats, förfinats, granskats igen och så vidare av forskare och användare världen över. För närvarande vidareutvecklas framför allt den sociala dimensionen av hållbarhetsdefinitionen.

För att stödja företag, kommuner och andra organisationer i att systematiskt och strategiskt bidra till uppfyllelsen av hållbarhetsprinciperna har också en planeringsmodell (Framework for Strategic Sustainable Development - FSSD) tagits fram. Sekom håller tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola på att förfina arbetsmetodiken för den kommunala/regionala nivån. Läs mer här.

Hållbarhetsprinciperna lyder:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande...

1... koncentrationer av ämnen från berggrunden
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2... koncentrationer av ämnen från samhällets produktion
Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel och hormonliknande kemikalier.

3... degradering på fysiskt sätt
Till exempel överuttag av skog, utfiskning och utarmning av ekosystem.

Och det finns inga strukturella hinder för människors...

4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening

Ibland delas den fjärde principen upp i fem egna principer kring social hållbarhet som då lyder:

Människor utsätts inte för strukturella hinder för...

4.1... hälsa
Till exempel genom farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig vila från arbetet.

4.2... inflytande
Till exempel genom undertryckande av yttrandefrihet eller negligering av åsikter.

4.3... kompetens
Till exempel genom hinder mot utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling.

4.4... opartiskhet
Till exempel genom diskriminering eller orättvisa val till befattningar.

4.5... mening
Till exempel genom undertryckande av kultur eller hinder mot samskapande av meningsfulla villkor.Se en tvåminutersfilm som förklarar hållbarhetsprinciperna (med en något äldre definition av den fjärde sociala principen)