Icon depicting envelope-square Icon depicting phone-square Icon depicting twitter-square Icon depicting facebook-square Icon depicting youtube

Mål och stadgar

Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och regioner i form av en ideell förening för hantering av gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet.

Sveriges Ekokommuner ska tillsammans med våra medlemmar vara en förebild och föregångare för landets övriga kommuner och regioner i arbetet för en hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare, pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.

Här kan du ladda ner våra aktuella verksamhetsdokument: